MBA PROGRAMME SITE BANNER

Chương trình Thạc sĩ (MA/MBA)

Chương trình Thạc sĩ của chúng tôi được giảng dạy bán thời gian và toàn thời gian, được quốc tế công nhận và chuẩn bị cho sinh viên trong vai trò lãnh đạo, đưa ra quyết định và có trách nhiệm cao hơn.

Vui lòng truy cập vào trang chủ (tiếng Anh) để tham khảo danh sách đầy đủ các khóa học tại đây